کتاب انقلاب اسلامی تمهیدگر ظهور

انقلاب اسلامی، تمهیدگر ظهور

تعداد صفحات: 166

سال انتشار: 95

یکی از حساس ترین مسائل در زندگی انسان درست و دقیق دیدن واقعیات عالم است و موضوع درست دیدن پدیده ها و واقعیات وقتی اهميتش افزون می شود که موضوع مورد شناخت، به زندگی دنیوی و اخروی انسان ارتباطی پیدا کند.

در عصر کنونی، معرفت به جایگاه انقلاب اسلامی از موضوعاتی است که معرفت صحيح نسبت به آن نقش اساسی در نوع زندگی ما خواهد داشت و به واقع همه ی انتخاب های ما را تحت الشعاع خود قرار میدهد و پیرو آن، سعادت و شقاوت ما را نیز رقم خواهد زد.

در دورانی که بشر مدرن از دین فاصله گرفته و ارتقای انسان را در پیروی از اندیشه های منقطع از آسمان جستجو می کند، یک مرتبه در قرن بیستم با وقوع دو جنگ جهانی در مهد تمدن مدرن، شکست ایدئولوژی هایی مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم و ظهور نابرابری های آزاردهنده، «انقلاب اسلامی» به عنوان راهی برای عبور از آن فرهنگ به سوی فرهنگ الهی انبیاء علیهم السلام، عقل ها و دل ها را متوجه خود نمود و برخلاف آن همه تبلیغات منفی که نسبت به آن روا داشتند، به خوبی از عهده ی نشان دادن معنای تاریخی خود برآمد.

انقلاب اسلامی گشایش افق و زمان جدید در بحبوحه ی پایان غرب است. انقلاب اسلامی بستری است تا در آن بستر تمامی نظامات اجتماعی از منظر دین تعریف و در بستری معنوی مدیریت و پیاده سازی شود که در صورت تنزل انقلاب اسلامی به مثابه یک حرکت صرف سیاسی، به نوعی به این حقیقت جفا کرده ایم.

انقلاب اسلامی علت جهان پرآشوب کنونی را جاهلانی می داند که از عقل قدسی انبیاء علیهم السلام بریدند و خواستند با خرد پژمرده ی بشرِ جداشده از وحی، آن را اداره نمایند و به گمان این که می خواهند خود را از آسمان آزاد کنند، انواع اسارت ها را به بشریت تحمیل کردند و مهملاتی را به عنوان علم اداره ی جهان بر زبان راندند که اسارت بشر را عمیق تر نموده و زندگی متوهمانه را زندگی واقعی نشان می داد.

راه برون رفت از نیست انگاری دوران، با انقلاب اسلامی و اشراقی که خداوند بر قلب بنیانگذار آن متجلی نمود، گشوده شد تا بشریت به عالَمی نزدیک شود که آن عالم، عرفان و معرفت و حماسه و عبودیت را یک جا به او هدیه می دهد و متذکر عهد بشر با "وجود" می گردد، عهدی که در دوران غرب زدگی ما شکسته شد.

امید آن که مطالعه کتاب حاضر بتواند گره گشای سوالات پنهان شده در ذهن خواننده محترم باشد و از این طریق خواننده محترم را در راستای تفکر آزادانه نسبت به انقلاب اسلامی یاری نماید.

قیمت قبلی: 15,000 تومان
قیمت: 10,000 تومان تخفیف : 5,000